การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เอกสารการรับรองประเมิน Thai Stop Covid (TSC+)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประเมิน Thai Stop Covid (T SC+)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.08 KB
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.36 KB
สรุปรายงานความคิดเห็นเปืดเรียน-ร่วมราษฎร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.43 KB
บันทึกข้อความรับรองการตรวจสอบประเมินการเปิดภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.66 KB
แบบรายงานการฉีดวัคซีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.41 KB
แบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ปกครองนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.5 KB
การรับวัคซีนนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
การรับวัคซีนนักเรียน (รอบเพิ่มเติม)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน Covid-19
การเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุ 
รับรองการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสภานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
คำสั่ง นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.26 KB
ปฏิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.09 KB
คำสั่งจัดการเรียนการสอนและประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.46 KB
หลักสูตรโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.82 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.61 KB