วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)
                                ภายในปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  จะจัดบริหารการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเทคโนโลยี มีมาตรฐาน ก้าวทันสู่อาเซี่ยน