พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
๑.     ใช้เทคโนโลยี  และเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๒.    จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.    ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๔.    สนับสนุนครูให้ทำการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
๕.    ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในความเป็นสากล
๖.     พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๗.    ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการให้มีโอกาสในการแข่งขัน
๘.    ส่งเสริมครู-นักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์ (GOAL)
๑.     นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒.    นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.    นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
๔.    ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและภูมิใจในความสำเร็จของโรงเรียน
๕.    บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.     โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ  มีการจัดการที่ดีตามหลักธรรมมา ภิทบาล
๗.    นักเรียนรักและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการดำรงชีวิต
๘.    ครู-นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต