สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ตราสัญลัญลักษณ์
 
                                                     สีฟ้า     หมายถึง  ความรู้   ความสดใส  ร่าเริง
                                                     สีแดง   หมายถึง  ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความสามัคคี
   
                   คำขวัญ                    
                                                                โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
                                                          ศึกษาดี   กีฬาเด่น   เน้นวินัย   ใฝ่คุณธรรม