คณะผู้บริหาร

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสงบ เหลื่อมกลาง