ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริย์ รุจาคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายละมุน บุญประกอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489-2490
ชื่อ-นามสกุล : นายทัน แจ้งไพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2490-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ สร้อยสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ โชติประยูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์ หมั่นบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน ดอกสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาม ขนันไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาษณ์ รอดเวียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางนงค์นุช คชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวนการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน