ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 
   ข้อมูลทั่วไป
                ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ (สามหมู่บ้านบำรุง)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๑ เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๔๘๒ โดยนายอำเภอจัตุรัส
            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ โรงเรียนวัดสว่างวารีถูกยุบโดยทางราชการ  จึงได้เข้าเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำและได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนแห่งใหม่  ที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน    ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางระหว่างสามหมู่บ้าน   โดยมีนายสงวน  ดอกสันเทียะ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐
          โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลมีที่ดิน ๒ แปลง
           แปลงที่ ๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ พื้นที่ ๘๙ ไร่ ๒ งาน๑๔ ตารางวา คือที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
           แปลงที่ ๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านกะฮาด ตำบลกะฮาด อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ พื้นที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน
๖๘  ตารางวา
          โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลตั้งอยู่ห่างจาก  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง  ประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร    อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นระยะทางประมาณ ๒๘  กิโลเมตรมีอาคารเรียนจำนวน  ๓  หลัง รวม ๒๕ ห้องอาคารห้องสมุด ๑ หลัง ๒ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง
บ้านพักครู ๒ หลัง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
            อาคารเรียนหลังที่  ๑  เป็นอาคารเรียน แบบ ป๑ ฉ. จำนวน ๗ ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ห้องดนตรี ๑ ห้อง และห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ๑ ห้อง
             อาคารเรียนหลังที่ ๒ เป็นอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๖ ห้องใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ๓ ห้อง  ห้องธุรการ ๑ ห้อง ห้องพักครู  ๑ ห้อง
 และห้องพัสดุ ๑ ห้อง
             อาคารเรียนหลังที่ ๓ เป็นอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๘ ห้องใช้เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๓ ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง  ห้องวิชาการ  ๑ ห้อง ห้องการงานอาชีพ ๑ ห้อง และห้องนาฏศิลป์ ๑ ห้อง
          อาคารเรียนหลังที่ ๔ เป็นอาคารเรียนทีโรงเรียนสร้างจากการรื้อถอนอาคารแบบ ป.๑ ฉ โดยนำวัสดุที่ใช้งานได้  มาสร้างเป็นอาคารห้องสมุด โดยได้รับงบประมาณจาก คณะครู พนักงานบริการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ใช้เป็นห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง
            อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ใช้เป็นโรงอาหาร
           บ้านพักครู  จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๐ นักการภารโรงเข้าอยู่อาศัย ๑ หลัง
ส่วนหลังที่ ๒ ชำรุด   ๔    ส้วม  จำนวน  ๗  หลัง  ๒๗  ที่
            หลังที่ ๑  จำนวน  ๓  ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
            หลังที่ ๒  จำนวน  ๔  ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
            หลังที่ ๓   จำนวน  ๑๐  ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
            หลังที่ ๔   จำนวน  ๑    ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
            หลังที่ ๕   จำนวน  ๑   ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
            หลังที่ ๖   จำนวน  ๒   ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
            หลังที่ ๗   จำนวน  ๖   ที่  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
      ถังเก็บน้ำฝน แบบ ผ.๓๓ จำนวน ๔ ชุด  ๑๒  ถัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
                แบบ รพช. ๑ ชุด จำนวน ๔ ถัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
                แบบ ฝ.๕๐  จำนวน   ๑  ถัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
                ถังไฟเบอร์ จำนวน  ๓ ถัง    ชำรุดใช้งานไม่ได้
                โอ่งน้ำขนาด ๒,๐๐๐  ลิตร จำนวน  ๖ ใบ
       สนามฟุตบอล แบบ ฟ.๓ พิเศษ  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
       สนามบาสเกตบอล  จำนวน  ๑  สนาม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
       สนามวอลเล่ย์บอล  จำนวน  ๑  สนาม  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
       สนามตะกร้อ           จำนวน  ๑  สนาม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
       สนามตะกร้อ            จำนวน ๑   สนาม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐