ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช. 105/29 หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช. 105/29 หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..