ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ลำดับที่ 9 ด้วยคะแนน 92.04  ระดับ A

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB