เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
เพลงมาร์ชร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
             ทำนอง : มาร์ช
             คำร้อง : ธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อย
ร่วมราษฎร์ ฯ เป็นสถานศึกษา
มุ่งเน้นวิชา ความรู้ สู่จุดหมาย
โรงเรียนในฝัน ล้ำเลิศ เพริศพริ้งพราย
ทั้งหญิงชาย ทั่วไป ได้ชื่นชม
ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย
ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู่ชุมชน
พวกเราชาว ร่วมราษฎร์ สามารถทุกคน
มุ่งพัฒนาตน ฝึกฝน ทำความดี
***สีฟ้า สดใส และเริงร่า
สีแดงกล้า เสียสละ สามัคคี
เราร่วมชุมชน สัมพันธ์ สร้างสรรค์ความดี
เพื่อชีวี มีการศึกษา ก้าวหน้าไกล
ด้วยจิตศรัทธา รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
ฟ้าแดงยืนหยัด โบกพลิ้วปลิวไสว
เราร่วมสร้างสรรค์ สิ่งดี มีน้ำใจ
เพื่อประชาไทย ชื่นชม ร่วมราษฎร์ของเรา.
ซ้ำ***