คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบวร ภัทรวลี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพร กัยนคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ชื่อ-นามสกุล : นางสงบ เหลื่อมกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนครู)
ชื่อ-นามสกุล : นางวรินทร์ทิพย์ พงษ์จตุรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุญ พรประไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาวดี ชาติพุทรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนศิษย์เก่า)
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการสุภาพ อาทโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ พรมมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ชื่อ-นามสกุล : นางนงค์นุช คชา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : (ผู้อำนวยการโรงเรียน)